• English
  • Polski

European Innovations
and Start-ups Ecosystem

STRUKTURA PARTNERSKA

Struktura Smart EcoSystemu została zoptymalizowana w celu zapewniania pełnego wsparcia uczestniczących w nim start-upów, instytucji naukowo-badawczych oraz dużych przedsiębiorstw. W celu zapewnienia szans na rozwój możliwości biznesowych każdego uczestnika, Smart EcoSystem tworzą klastry o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ich opisy znajdują się poniżej:

European  Green Technology Alliance (www.egta.eu) jest międzynarodową platformą współpracy technologicznej i biznesowej zrzeszającą ponad 300 przedsiębiorstw i instytucji z całej Europy. EGTA skupia się na transferze innowacyjnych technologii między krajami europejskimi i zapewnieniu wsparcia poprzez wyspecjalizowane instytucje biznesowe we wszystkich krajach europejskich, jak również na międzynarodowej sieci partnerów. Działalność EGTA opiera się na wielu obszarach zainteresowania, w tym: innowacyjne technologie, IT, energetyka, odnawialne źródła energii, żywność, opieka zdrowotna, e-transport oraz inne obszary będące istotnymi z punktu widzenia gospodarki i biznesu.

Klaster Emirates & Europe Business Development (www.eebd.eu) jest wyjątkową instytucją biznesową rozwijającą współpracę gospodarczą między Europą i ZEA. Pośród jej członków, oprócz przedstawicieli biznesowych, znajdują się także przedstawiciele takich podmiotów jak: samorządy lokalne, uczelnie, instytucje i spółki doradcze, które mają wkład w rozwój jej działalności. Lista głównych celów, które stawia sobie Klaster to między innymi: wsparcie w poszukiwaniu partnerów handlowych lub partnerów inwestycyjnych, kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu grantów unijnych, maksymalizacja korzyści związanych z rozwojem biznesu między ZEA a Europą oraz propagowanie i ochrona interesów spółek członkowskich.

Klaster Green Energy (www.energyeu.org) zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych w celu generowania energii z następujących źródeł odnawialnych: wiatr, woda, promienie słoneczne, biogazy, energia geotermalna oraz rozwój inteligentnych sieci elektrycznych (Smart Grid). Współpraca w ramach Klastra zapewnia plany badań i rozwoju, modernizację i produkcję ośrodków zapewniających najbardziej wydajne generowanie energii. Jednocześnie Klaster wpiera i zachęca do inwestycji w tego rodzaju projekty.

Klaster Green Cars (www.carspl.eu) został założony w celu wdrażania rozwiązań technologicznych, które są wydajne i przyjazne dla środowiska. Kilkanaście ważnych podmiotów uczestniczyło w wykonaniu tego projektu. Istotą Klastra jest realizacja wspólnych przedsięwzięć, które dążą do stopniowego wycofywania się z użycia olejów kopalnianych i rozwoju rynku pojazdów bez napędu spalinowego. Skupia się on w szczególności na wdrażaniu nowych technologii i rozwiązaniach organizacyjnych, produkcyjnych oraz badawczo-rozwojowych, jak również na prowadzeniu kampanii edukacyjnych i promocyjnych.

Klaster Smart IT (www.smartpl.org) został założony w celu nawiązania współpracy pomiędzy sektorem najnowszych technologii oraz innowacyjnymi firmami informatycznymi. Głównym obszarem działalności Klastra jest podejmowanie inicjatyw w celu wspierania nowych technologii na rynku polskim i europejskim. Klaster ma na celu wspieranie organizacji pożytku publicznego oraz władz lokalnych, jak i spółek oraz pomoc we wdrażaniu nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych.

Klaster Medycyna Przyszłości (www.medpl.eu) łączy ze sobą spółki należące do różnych branży: lekarzy, terapeutów, projektantów i producentów aparatury medycznej oraz spółki IT. Klaster pragnie wspierać wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i w sektorze służby zdrowia. Co więcej, Klaster ma również na celu pozyskiwanie nowych technologii i funduszy na ich wdrażanie, jak również zapewnianie współpracy pomiędzy społecznościami naukowymi w skali ogólnoeuropejskiej.