• English
  • Polski

European Innovations
and Start-ups Ecosystem

PROCES AKCELERACJI

Proces akceleracji prowadzony na rzecz Smart EcoSystem jest podzielony na 10 etapów:

Zgłoszenie projektu

Projekty i przedsiębiorstwa zgłoszone są do programu akceleracji z poziomu platformy internetowej. Nabór przeprowadzany jest w sposób okresowy: w pierwszej fazie projektu jest ona otwarta dla składających wnioski. Następnie, aplikowanie jest zamknięte do czasu uruchomienia kolejnej tury procesu akceleracji.

Analiza potencjału zgłoszonego projektu

Zgłoszone projekty poddawane są dwustopniowej analizie. Pierwszy etap przeprowadzany jest przez koordynatora projektu i obejmuje wstępne badania rynkowe i finansowe. Start-upy, które pomyślnie przejdą ten etap zostają  analizy na wszystkich poziomach przedsiębiorstw, w tym analizy technologii i modelu biznesowego przedsiębiorstwa, dojrzałości technologicznej oraz innowacyjności rozwiązania. Zaplanowana zostaje strategia ekspansji terytorialnej dla startupu. Wyznaczany jest rynek docelowy oraz określana konkurencja dla prezentowanego rozwiązania. 

Rozpoznanie rynku na potrzeby start-upów

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych analiz biznesowych, sporządzana jest analiza rynku docelowego i wyznaczę są nisze, w których przedsiębiorca może zaistnieć. Ponadto wyznaczany jest program w ramach Funduszy Europejskich, który może pomóc w dalszym rozwoju projektu.

Podpisanie umowy pomiędzy akceleratorem a startupem

Po sporządzeniu wszystkich potrzebnych analiz sporządzane są dokumenty inwestycyjne. Umowa pomiędzy akceleratorem a startupem na przyznanie wsparcia w komercjalizacji rozwiązania oraz kwocie przyznania dofinansowania dla danego projektu. Sporządzaniem umowy zajmuje się zespół operacyjny - dział prawny. W uzasadnionych przypadkach, jak komercjalizacja produktu na rynku zagranicznym, zespół ekspercki może doradzić utworzenie spółki celowej.

Działalność badawczo-rozwojowa i technologiczna

Przedsiębiorstwo przystępuje do realizacji projektu. Wyznaczane zostają zadania do wykonania w celu jego pomyślnego ukończenia oraz kamienie milowe projektu, których osiągnięcie oznaczać będzie znaczący postęp w pracach. Przedsiębiorca otrzymuje dostęp do zasobów oferowanych przez instytucje partnerskie akceleratora. W ich skład wchodzą zarówno zasoby fizyczne, takie jak powierzchnie do pracy, laboratoria i poligony doświadczalne, jak również wsparcie mentorskie i specjalistyczne. Ponadto MŚP otrzymuje dostęp do wirtualnej platformy zawierającej bazę danych oraz kanały komunikacyjne przeznaczone do zdalnego  kontaktu z mentorami akceleratora.

Pozyskanie finansowania

Jeżeli projekt nie kwalifikuje się do żadnego aktualnego konkursu organizowanego w ramach programów europejskich, podejmowane są działania mające na celu znalezienie finansowania z innych źródeł – od prywatnych inwestorów lub w konkursach samorządowych. Na tym etapie realizacji projektu partnerzy akceleratora wspierają MŚP w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych oraz inwestorów pośród podmiotów krajowych i zagranicznych.

Nadzór i monitoring realizacji celów

Na tym etapie akcelerator prowadzi bezpośredni nadzór nad założeniami i rezultatami projektu. Do jego zadań na tym etapie należy kontrola wykonania założonych zadań, monitoring osiągania kamieni milowych oraz udzielanie pomocy przdsiębiorcy tak szybko, jak jest to możliwe. Akcelerator pomaga również w rozliczeniu się z funduszu przyznanego w ramach dotacji unijnych. 

Komercjalizacja rozwiązania

Akcelerator uczestniczy ponadto w komercjalizacji gotowego produktu lub usługi. Na podstawie przeprowadzonych analiz rynku dobierana jest strategia rozwoju uwzględniająca potrzeby i wizje przedsiębiorcy oraz zainteresowanie partnerów projektem. Może zostać również podjęta decyzja o ekspansji produktu lub usługi na rynki zagraniczne.

Monitoring efektów akceleracji

Po zakończeniu procesu akceleracji i komercjalizacji rozwiązania akcelerator pozostaje w kontakcie ze start-upem. Przeprowadzone po zakończeniu procesu badania kontrolne za pomocą ankiet służą wskazaniu, które ze świadczonych usług okazały się najskuteczniejsze. Uzyskane informacje wykorzystywane są do ciągłego doskonalenia jakości procesu akceleracyjnego.

Ekspansja międzynarodowa

Akcelerator oferuje kompleksowe usługi w ramach planowania kampanii marketingowych, organizacji wyjazdów na targi i konferencje w celach promocyjnych oraz analiz rynków zagranicznych. Za pozyskiwanie partnerów i dystrybutorów zagranicznych odpowiadać będą organizacje partnerskie akceleratora.